Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno — organizacyjnych.

Działalność ta obejmuje:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 •    kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzanych elementów;
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.Regulacje dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie znajdują się w ustawie prawo budowlane.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane, należy przejść postępowanie kwalifikacyjne prowadzone przez izbę samorządu zawodowego. Postępowanie składa się z dwóch etapów:

1. Weryfikacja wykształcenia i praktyki zawodowej;

2. Zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Uprawnienia budowlane przyznawane są w dwóch zakresach – ograniczonym i pełnym.

Poniższa tabela przedstawia wymogi dotyczące wykształcenia i praktyki zawodowej w odniesieniu do zakresu i rodzaju uprawnień:

 • rodzaj uprawnień
 • zakres
 • ukończenie studiów
 • praktyka na budowie
 • praktyka przy sporządzaniu projektów
 • do projektowania
 • bez ograniczeń
 • drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalnościIstnieje również możliwość uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy mistrza lub technika albo osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja: (Ł.K.)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.pl