Pozwolenie na budowę - jak, gdzie, kiedy?

Pozwolenie na budowę jest oficjalną decyzją urzędu, wydawaną na podstawie złożonego przez inwestora (lub pełnomocnika) wniosku.

Dla budowy domów jednorodzinnych pozwolenie na budowę nie jest wymagane (należy zgłosić budowę), jednak jeżeli obszar oddziaływania domu wykracza ponad działkę lub działki, na których dom ma być budowany. Pozwolenie jest potrzebne również, gdy wymagane jest przeprowadzenie jednego z tak zwanych postępowań środowiskowych.

Urząd powiatowy lub miasta może chcieć przeprowadzić takie postępowanie, jeżeli działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody. Urząd bada, czy budowa nie będzie szkodliwie wpływała na środowisko. Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo budowlane, w artykule 29 wyszczególniono obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Należą do nich między innymi:

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną (art. 29 ust. 1 pkt 1);
 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (art. 29 ust. 1 pkt 1a);
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki (art. 29 ust. 1 pkt 2);
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki (art. 29 ust. 1 pkt 2a);
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2b);
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m2 na dobę (art. 29 ust. 1 pkt 3);
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości stałe o pojemności do 10 m3 (art. 29 ust. 1 pkt 3a);
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji (art. 29 ust. 1 pkt 9);
 • zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach (art. 29 ust. 1 pkt 11);
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dania rozpoczęcia budowy okreslonego w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 12);
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 15);
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonego do zasilana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (art. 29 ust. 1 pkt 19);
 • sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; telekomunikacyjnych (art. 29 ust. 1 pkt 19a);
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne (art. 29 ust. 1 pkt 20);
 • docieplenie budynków o wysokości do 25 m (art. 29 ust. 2 pkt 4).Złożenia wniosku może dokonać inwestor lub pełnomocnik, którym może być osoba fizyczna legitymująca się oryginałem pełnomocnictwa.

Pozwolenie na budowę wydawane jest na podstawie złożonego wniosku, do którego załącza się:

 • projekt budowlany w czterech egzemplarzach;
 • zaświadczenie potwierdzające odpowiednie uprawnienia do projektowania projektanta;
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • potwierdzenie zapłaty, jeśli część obiektu będzie użytkowana w innych celach niż mieszkalne (opłata wynosi 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej przeznaczonej na inne cele niż mieszkalne, łącznie nie więcej niż 539 zł);
 • potwierdzenie zapłaty, jeżeli dokumenty będą składane przez pełnomocnika (17 zł).Urząd może wymagać dodatkowych dokumentów w nietypowych przypadkach. Dlatego wcześniej należy dowiedzieć się w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta, czy należy dostarczać dodatkowe dokumenty. Po złożeniu dokumentów rozpoczyna się procedura urzędowa polegająca na wydaniu decyzji pozwolenia na budowę. W ciągu 65 dni od złożenia wniosku urząd rozpatruje wniosek i wydaje pozwolenie na budowę.

Termin wydania pozwolenia na budowę może się wydłużyć jeżeli wniosek będzie niekompletny lub złożony wniosek będzie niezgodny z przepisami prawa. W takim przypadku urzędnik informuje inwestora i wskaże termin, do kiedy należy poprawić dokumentację. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji do wskazanego terminu urząd wydaje decyzję odmowną. W takiej sytuacji istnieje możliwość odwołania się do wojewody w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia odmownej decyzji.

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestor od urzędu otrzymuje dokument pozwolenie na budowę, opieczętowany projekt budowlany. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem budowy należy odebrać z urzędu ostemplowany dziennik budowy. Pozwolenie ważne jest 3 lata. Oznacza to, że przez ten czas należy rozpocząć prace budowlane.

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja: (Ł.K.)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.pl